Câu đảo ngữ trong tiếng Anh

Câu đảo ngữ trong tiếng anh và các dạng câu bạn cần biết

Ngữ pháp cơ bản

Trong các bài thi ngữ pháp tiếng Anh, chúng ta sẽ thưỡng xuyên bắt gặp dạng câu đảo ngữ. Bài viết này sẽ giới thiệu các dạng cấu trúc đảo ngữ phổ biến và một số vi dụ điển hình để bạn dẽ hiểu hơn.

Câu đảo ngữ là gì?

Câu đảo ngữ trong tiếng Anh là câu đảo trạng từ/ trạng ngữ  lên đầu câu và thêm trợ động từ truocvws chủ ngữ nhằm nhấn mạnh vào hành động và tính chất chủ ngữ.

Cấu trúc câu đảo ngữ:

Trạng từ + Trợ động từ (do/does/did) + S + V

Ex:

He hardly finishes his task on time. (Anh ấy hầu như không hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng hạn.)

=> Hardly does he finish his task on time.

Câu đảo ngữ trong tiếng Anh
Câu đảo ngữ trong tiếng Anh

Các dạng câu đảo ngữ trong tiếng Anh

Trạng từ phủ định

Các trạng từ mang nghĩa phủ định gồm có: Hardly (hầu như không), Never (không bao giờ), Seldom = Rarely (hiếm khi), Only then (chỉ khi), Not only … but (không chỉ …mà),  No sooner (ngay khi), Scarcely (hiếm khi), Only later (chỉ sau khi), Nowhere, In no way (không vì lý do gì), On no account (dù gì cũng không),…

Never/ Seldom/ Rarely/ … + Trợ động từ + S + Vng.mẫu

Cách chuyển câu đảo ngữ dạng trạng từ phủ đinh
Cách chuyển câu đảo ngữ dạng trạng từ phủ đinh

Ex:

  • We seldom see such an amazing movie. (Chúng tôi hiếm khi xem được một bộ phim tuyệt vời như vậy.)

=> Seldom do we see such an amazing movie.

  • I have rarely seen such beautiful artwork. (Hiếm khi tôi thấy tác phẩm nghệ thuật đẹp như vậy.)

=> Rarely have I seen such beautiful artwork.

  • She is keen on not only sugar things but she also eats spicy foods. (Cô ấy không chỉ thích những thứ có đường mà còn ăn đồ cay.)

=> Not only is she keen on sugar things but she also eats spicy foods.

Not any…và No

Not any + N + trợ động từ + S + V-ng.mẫu

No + N + trợ động từ + S + V-ng.mẫu

Ex:

Not till I got home did I realise my watch was lost. (Cho đến khi về đến nhà, tôi mới nhận ra đồng hồ của mình đã bị mất.)

Câu đảo ngữ dạng so + adjective …that

 

Cấu trúc so....that khi đảo ngữ
Cấu trúc so….that khi đảo ngữ

Cấu trúc:

so + adjective + V+ S that…

She was so attractive that nobody could inorge her. (Cô ấy hấp dẫn đến nỗi không ai có thể ngó lơ cô ấy.)

=> So attractive was she that nobody could inorge her.

The dish was so delicious that we ate until the last bite. (Món ăn ngon đến nỗi chúng tôi đã ăn đến miếng cuối cùng.)

=> So delicious was the dish that we ate until the last bite.

Trạng ngữ chỉ nơi chốn

Khi đưa trạng ngữ chỉ nơi chốn ra đầu câu, ta sẽ thêm trợ động từ/ tobe/ have/has ra trước chủ ngữ. Đây còn gọi là câu đảo ngữ để nhằm nhấn mạnh nơi chốn trong câu.

  • All the apples we had just bought were on the table. (Tất cả số táo chúng tôi vừa mua đã để trên bàn.)

=>On the table were all the apples we had just bought. 

  • There are many coffee shops around the corner. (Có nhiều quán cafe quanh góc đường)

=> Around the corner are there many coffee shops.

Đảo ngữ ở câu điều kiện

Chúng ta có thể sử dụng câu đảo ngược thay cho ‘if’ trong câu điều kiện với ‘had’ ‘were’ và ‘should’.

  • If I had been there, this problem would have been dealt with quickly. (Nếu tôi đã ở đó, vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng.)

=> Had I been there, this problem would have been dealt with fast.

  •  If you had arrived sooner, you could have met her. (Nếu bạn đến sớm hơn, bạn đã có thể gặp cô ấy.)

=> Had you arrived sooner,  you could have met her!

Câu bắt đầu bằng “only”

Câu đảo ngữ với Only
Câu đảo ngữ với Only

 Khi bạn bắt gặp một câu có từ Only ở đầu câu thì hãy chia dạng đảo ngữ cho câu này ngay nhé. Các cụm thường gặp như: Only after. only later, only once, only then, only if…

 Only after/by/with + N/V-ing + trợ động từ + S + V ng.mẫu

  • Only after reading the novel again did I really understand it. (Chỉ sau khi đọc lại cuốn tiểu thuyết, tôi mới thực sự hiểu nó.)
  • Only once did I got that result. (Chỉ một lần tôi nhận được kết quả đó)
  • Only if I have enough money do I exchange a new car. (Chỉ khi có đủ tiền tôi mới đổi xe mới.)

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu các dạng câu đảo ngữ trong tiếng Anh. Không quá khó đúng không nào? Nếu các bạn chưa nắm được điểm ngữ pháp này hãy đọc lại lần nữa để hiểu thêm nhé! Chúc các bạn học vui !!!